بررسی اعتبار کنفرانس

به منظور بررسی کنفرانس به سایت isc.gov.ir مراجعه نموده و با استفاده از دستور العمل زیر اعتبار آن را بررسی نمایید.   بررسی اعتبار کنفرانس از isc 0