پروژه پایانی درس مخابرات بی سیم

1- ارسال یک گزارش تحلیلی از مقاله تا آخر خرداد ماه. 2- شبیه سازی مقاله و بازیابی نتایج آن به همراه ارسال گزارش. 3- ارایه به صورت پاورپوینتی. زمان ارایه مراحل 2 و 3 متعاقبا اعلام می گردد. 2+