خلاقیت یا ایده های نوین

در این بخش قصد داریم تا ایده های خلاقانه علمی و کسب و کار را مطرح و با زندگی نامه افراد موفق آشنا شویم. دانشجویان خلاق، لطفا همکاری کنند. 0