پروژه پایانی درس فرایند تصادفی

1- اخرین مهلت تحویل پروژه ها تا آخر خرداد ماه می باشد.

2- ارسال مقاله مرجع و فایل  Word و PDF گزارش و همچنین برنامه های نوشته شده به صورت یک فایل زیپ شده صورت گیرد.

3- گزارش نباید صرفا ترجمه مقاله بوده بلکه باید توام با فهم مقاله به کمک مقالات یا مراجع دیگر به همراه بازیابی و تحلیل نتایج باشد.

4- برنامه های نوشته شده برای بازیابی نتایج مقاله می تواند به صورت Matlab باشد.

0
error: Content is protected !!