پروژه پایانی درس مخابرات بی سیم

1- ارسال یک گزارش تحلیلی از مقاله تا آخر خرداد ماه.

2- شبیه سازی مقاله و بازیابی نتایج آن به همراه ارسال گزارش.

3- ارایه به صورت پاورپوینتی.

زمان ارایه مراحل 2 و 3 متعاقبا اعلام می گردد.

2+
error: Content is protected !!