بررسی اعتبار کنفرانس

به منظور بررسی کنفرانس به سایت isc.gov.ir مراجعه نموده و با استفاده از دستور العمل زیر اعتبار آن را بررسی نمایید.

 

بررسی اعتبار کنفرانس از isc

0
error: Content is protected !!