خلاقیت یا ایده های نوین

در این بخش قصد داریم تا ایده های خلاقانه علمی و کسب و کار را مطرح و با زندگی نامه افراد موفق آشنا شویم.
دانشجویان خلاق، لطفا همکاری کنند.

0
error: Content is protected !!