مراجع درس فرآیند های تصادفی:

[1] Probability, Random Variables and Stochastic Processes, A. Papoulis, 4th  Ed., McGraw Hill, 2002.

[2] Probability, Random Processes and Estimation theory for Engineers, H. Stark and J. W. Woods, Prentice Hall, 1994.

[3] Random Variable and Random Signal Principles, P. Peebles, 4th  Ed., McGraw Hill, 2000.

[4] Probability, Random Variables And Random Processes, Hwei P. Hsu, Schaum’s Outlines, 3rd Ed., McGraw-Hill, 2014.

[5]- احتمال متغیرها و فرآیندهای تصادفی پاپولیس، ترجمه محمود دیانی، انتشارات نص، 1397.

[6]- فرآیندهای تصادفی اثر شلدون راس، ترجمه عین اله پاشا، مرکز نشر دانشگاهی، 1393.

0
error: Content is protected !!