تمرین فصل اول کدگذاری کانال 1-1-2، 1-4-1، 1-5-1، 1-5-2، 1-5-4، 1-6-1، 1-6-9
تمرین فصل دوم کدگذاری کانال 2-2-2، 2-2-3، 2-4-1، 2-4-2، 2-4-3، 2-5-3، 2-7-1، 2-7-4، 2-8-2، 2-11-2، 2-11-8
تمرین فصل سوم کدگذاری کانال 3-2-3، 3-2-4، 3-2-6، 3-2-7، 3-4-2 ،3-4-3، 3-5-3، 3-5-4، 3-8-1، 3-8-3، 3-10-2، 3-11-2
تمرین فصل چهارم کدگذاری کانال 4-1-2، 4-2-2، 4-2-3، 4-2-4، 4-2-7، 4-2-8، 4-4-3، 4-4-6، 4-5-5، 4-6-1، 4-6-4، 4-7-1، 4-7-2، 4-8-2، 4-8-5، 4-7-8، 4-9-3
تمرین فصل پنجم کدگذاری کانال 5-1-1، 5-3-2، 5-3-3، 5-5-1، 5-6-3، 5-6-4، 5-8-1، 5-8-3، 5-10-1
تمرین فصل ششم کدگذاری کانال 6-3-3، 6-3-4، 6-4-1، 6-5-4، 6-5-7
تمرین فصل هفتم کدگذاری کانال 7-2-1، 7-2-2، 7-2-5، 7-2-7، 7-3-2، 7-4-1

 

0
error: Content is protected !!