• 913

قابل توجه دانشجویان درس سیستم های مخابرات بی سیم مالک

1- آخرین وضعیت تمرین ها و پروژه های درسی به صورت جدول زیر می باشد. برای تکمیل موارد مورد نظر تا 98/5/2 فرصت دارید.

2- برای ارایه پروژه درسی می توانید حداکثر تا 98/5/9 به صورت منفرد مراجعه نمایید.

قابل توجه دانشجویان درس مخابرات پیشرفته مالک

1- آخرین وضعیت پروژه های درسی به صورت جدول زیر می باشد. برای تکمیل موارد مورد نظر تا 98/5/2 فرصت دارید.

2- برای ارایه پروژه درسی می توانید حداکثر تا 98/5/9 به صورت منفرد مراجعه نمایید.

قابل توجه دانشجویان درس مخابرات پیشرفته آزاد

1- آخرین وضعیت پروژه های درسی به صورت جدول زیر می باشد. برای تکمیل موارد مورد نظر تا 98/5/2 فرصت دارید.

2- گزارشها را به صورت کامل و  به فرمت اطلاعیه پایینی ارسال نمایید.

قابل توجه کلیه دانشجویان برای تحویل پروژه درسی:

لطفا پس از انجام پروژه، یک CD شامل موارد زیر تهیه و به دفتر اینجانب تحویل دهید:

– فایل های word و PDF گزارش.

– فایل های پاورپوینت ارایه.

– شبیه سازی های انجام شده.

17+
error: Content is protected !!