• 913

برای دیدن تمرین های درس مخابرات بی سیم به بخش “درس ها/سیستم های مخابرات بی سیم/تمرین ها” مراجعه شود.

موعد تحویل: هفته بعد

برای دیدن تمرین های درس آمار و احتمال مهندسی به بخش “درس ها/آمار و احتمال مهندسی/تمرین ها” مراجعه شود.

موعد تحویل: هفته بعد

قابل توجه کلیه دانشجویان:

15+
error: Content is protected !!