• 913

قابل توجه دانشجویان برای تحویل پروژه پایانی درس

1- هر نفر باید یک مقاله جدید (کنفرانسی یا ژونال) مرتبط با موضوع درسی انتخاب کرده و برای تایید ایمیل نماید.

2- پس از تایید مقاله، به کمک مراجع دیگر مقاله فهیمده شود.

3- نتایج مقاله ( با نوشتن کد برنامه در نرم افزار MATLAB) بازیابی شود.

4- بر اساس نتایج به دست آمده از شبیه سازی و فهم ناشی از مقاله، یک گزارش آماده گردد.

5- بر اساس کار انجام شده فایل پاورپوینت آماده شده تا به مدت ده دقیقه ارایه گردد.

6- پروژه آماده شده در یک فایل زیپ شده شامل: فایل word، PDF، پاورپوینت و مراجع حداکثر تا روز امتحان فاینال ایمیل گردد.

7- زمان ارایه متعاقبا اعلام خواهد شد.

قابل توجه کلیه دانشجویان برای تحویل پروژه درسی:

لطفا پس از انجام پروژه، یک CD شامل موارد زیر تهیه و به دفتر اینجانب تحویل دهید:

– فایل های word و PDF گزارش.

– فایل های پاورپوینت ارایه.

– شبیه سازی های انجام شده.

23+
error: Content is protected !!