• 913

برای دیدن تمرین های درس DSP به بخش “درس ها/پردازش سیگنال های دیجیتال/تمرین ها” مراجعه شود.

موعد تحویل: هفته بعد

برای دیدن تمرین های درس کدگذاری کانال به بخش “درس ها/کدگذاری کانال/تمرین ها” مراجعه شود.

موعد تحویل: هفته بعد

قابل توجه دانشجویان درس تئوری اطلاعات:

تمرین های جلسه چهارم،  تمرین های جلسه هفتم

12+
error: Content is protected !!