• 913

قابل توجه کلیه دانشجویان درس کدگذاری کانال

درس کدگذاری کانال فردا 26/8/98 تشکیل نمی شود.

قابل توجه کلیه دانشجویان درس آمار و احتمال مهندسی

با توجه به عدم تشکیل کلاس در هفته قبل، کلاس فوق العاده در هفته آینده 30/8/95 بعد از امتحان میانترم تشکیل می گردد.

حضور کلیه دانشجویان، الزامی می باشد.

تمرین های فصل اول مخابرات دیجیتال (مخابرات II)   Digit-HW#1

تمرین های فصل دوم مخابرات دیجیتال (مخابرات II)   Digit-HW#2

تمرین های فصل اول احتمال مهندسی   Prob-HW#1

تمرین های فصل دوم احتمال مهندسی Prob-HW#2

قابل توجه کلیه دانشجویان برای تحویل پروژه درسی:

لطفا پس از انجام پروژه، یک CD شامل موارد زیر تهیه و به دفتر اینجانب تحویل دهید:

– فایل های word و PDF گزارش.

– فایل های پاورپوینت ارایه.

– شبیه سازی های انجام شده.

17+
error: Content is protected !!